Wânswert

Wânswert

 

Godlik doarp op `e romte

Grize golle yn geile greiden

Toer mei swiere grûnslach

Tekken oer krêbebiter

En swarte klean.

Nea feroare swijsum

Lyts feroare nea

Ien rûntsje fjouwerkant

Ferfallen nijbou raffeltried.

Gjin slachters mear gjin smid

Loas wurk leech fan minsken

Gjin winkelwaar gjin timmerark.

Bjinders broek boesgroen en bôle

Yn fytskoer nei buorkerij

Net mear.

Doch neat feroare

Nee feroare neat

Wêda’s doarp.

 
Simen Oetie